Theo thông báo được gửi cho cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim để triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025). Ngày 21 tháng 04 năm 2020 đại hội đã được tiến hành tại hội trường của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim tại địa chỉ 3/25-3/26 Thích Quảng Đức, phường 03, quận Phú Nhuận, TP.HCM theo chương trình như sau:

Trên tinh thần chấp hành cao chính sách giãn cách xã hội của Thủ tướng chính phủ trong công tác ngăn ngừa và phòng chống dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên thế giới cũng như Việt Nam, đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, thực hiện giãn cách và đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cho tất cả các cổ đông đến tham dự.

Đại hội được tiến hành với thành phần tham dự:

 • Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim.
 • Số cổ đông hiện diện: 13 người, sỡ hữu 1.369.422 cổ phần, tương đương 59,16%
 • Số cổ đông vắng mặt nhưng có hủy quyền là: 10 người, sở hữu 593.336 cổ phần, tương đương 25,63%
 • Tổng số cổ đông hiện diện và số cổ đông vắng mặt nhưng có ủy quyền là 23 người, sở hữu 1.962.758 cổ phần, tương đương 84,80%
 • Tỉ lệ cổ đông tham dự 100% đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

Thành phần chủ tọa đoàn gồm có:

 • Ông Lê Hoành San: Chủ tịch HĐQT – chủ tọa
 • Ông Nguyễn Hoàng Việt: Phó Chủ tịch HĐQT – thành viên

Những cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Ban Thư ký.

Ban chủ tọa đã báo cáo trước đại hội:

 • Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2019.
 • Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ IV (2020-2025).
 • Báo cáo thay đổi Điều lệ công ty.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát.
 • Bầu cử nhiệm kỳ (2020-2025).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua các báo cáo với tỷ lệ 100% đồng ý. Sau đó Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả như sau:

 1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:
STT Họ & tên Số phiếu bầu Tỷ lệ (%)
1 Lê Hoành San 4.832.000 246,18
2 Lê Hoàng Khải 2.258.000 115,04
3 Dương Văn Thạnh 1.844.016 93,95
4 Lê Thị Thanh Xuân 1.618.000 82,44
5 Nguyễn Vũ Hạnh Nhi 795.400 40,52
6 Nguyễn Hoàng Việt 429.132 21,86

Danh sách đắc cử các chức danh trong HĐQT:

 • Chủ tịch: Ông Lê Hoành San, tỷ lệ bầu 100%
 • Phó Chủ tịch thứ I: Ông Nguyễn Hoàng Việt, tỷ lệ bầu 100%
 • Phó Chủ tịch thứ II: Ông Dương Văn Thạnh, tỷ lệ phiếu bầu 100%
 • Các ủy viên:          – Ông Lê Hoàng Khải; Bà Nguyễn Vũ Hạnh Nhi; Bà Lê Thị Thanh Xuân

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

STT Họ & tên Số phiếu bầu Tỷ lệ (%)
1 Phạm Thị Phương Trang 2.181.008 111,12
2 Châu Thắng Lợi 2.087.766 106,37
3 Ngô Doãn Lượng 1.619.500 82,51

Danh sách đắc cử các chức danh trong BKS:

 • Ông Châu Thắng Lợi – Trưởng ban, tỷ lệ bầu 100%
 • Các ủy viên:  Bà Phạm Thị Phương Trang; Ông Ngô Doãn Lượng

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, ông Lê Hoành San – Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên 2020 vào lúc 11h45 cùng ngày.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:  Tải về

Chia sẻ bài viết !