Thông báo cổ đông

Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư và Xây Dựng Constrexim xin gửi đến Quý cổ đông báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023. Bấm vào link để tải về: https://constreximsg.com/wp-content/uploads/2024/05/BAO-CAO-KIEM-TOAN-NAM-2023.pdf      

Xem ThêmBÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư và Xây Dựng Constrexim xin gửi đến Quý cổ đông báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bấm vào link để tải về: https://constreximsg.com/wp-content/uploads/2022/04/img174.pdf

Xem ThêmBÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2021